Nature

สาขางานไฟฟ้ากำลัง

โครงการ / กิจกรรม /งาน ดังนี้

โครงการเตรียมความพร้อมก่อนสอบ V-Net
โครงการทดสอบการศึกษา V-Net
โครงการ/กิจกรรมออกเยี่ยมบ้านนักเรียน
โครงการพัฒนาสื่อการเรียนการสอน
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนการเรียนรู้สมถรรนะ
โครงการกิจกรรมพัฒนาระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง
โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
โครงการทัศนศึกษาดูงานในสถานประกอบการของผู้เรียน
โครงการจัดหาภูมิปัญญาท้องถิ่น ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
โครงการส่งเสริมการเข้าร่วมแข่งขันสิ่งประดิษฐ์ต่างๆจากสาขายานยนต์ สาขาไฟฟ้ากำลัง ในระดับต่างๆ

    


ผู้รับใบอนุญาตวิทยาลัย

นายธนชาติ ไชยทองพันธ์

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง