Nature

สาขางานบัญชี

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสกลเทคนิคได้จัดการศึกษาวิชาชีพภาคปกติและ การอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีและการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ ดังนี้

หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
รับนักเรียนจากผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่า เข้าศึกษาต่อหลักสูตร 3 ปี ดังนี้

1. สาขาวิชาเครื่องกล
  - สาขางานยานยนต์    รายละเอียดเพิ่มเติม

2. สาขาวิชางานไฟฟ้า
  - สาขางานไฟฟ้ากำลัง    รายละเอียดเพิ่มเติม

3. สาขาวิชาพณิชยการ
 - สาขางานการบัญชี    รายละเอียดเพิ่มเติม

  - สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ    รายละเอียดเพิ่มเติม

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสกลเทคนิคได้จัดการศึกษาวิชาชีพภาคปกติและ การอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีและการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ ดังนี้

หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
รับนักเรียนจากผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า เข้าศึกษาต่อหลักสูตร 2 ปี ดังนี้

1. สาขาวิชาเครื่องกล
   - สาขางานยานยนต์    รายละเอียดเพิ่มเติม

2. สาขาวิชางานไฟฟ้า
   - สาขางานไฟฟ้ากำลัง    รายละเอียดเพิ่มเติม

3. สาขาวิชาพณิชยการ
   - สาขางานการบัญชี    รายละเอียดเพิ่มเติม

   - สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ    รายละเอียดเพิ่มเติม

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสกลเทคนิคได้จัดการศึกษาวิชาชีพภาคปกติและ การอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีและการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ ดังนี้

สมัครเรียน

ผู้รับใบอนุญาตวิทยาลัย

นายธนชาติ ไชยทองพันธ์

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

วันนี้
48
เมื่อวาน
65
เดือนนี้
1,798
เดือนที่แล้ว
5,346
ปีนี้
22,588
ปีที่แล้ว
0