Nature

สาขางานยานยนต์

ผู้เรียนจะได้ศึกษาและเรียนรู้ ดังนี้

    1. ซ่อมบำรุงเครื่องยนต์เบื้องต้น
    2. ช่วงล่างของรถยนต์ โดยใช้ลิฟยกรถ
    3. ซ่อมเครื่องยนต์ ดีเซล แก๊สโซลีน
    4. ระบบส่งกำลังรถยนต์ เกียร์รถยนต์ เพลากลาง เพลาท้าย
    5. หัวฉีดอิเล็กทรอนิกส์(EFI)
    6. ระบบแก๊สรถยนต์ NGV LPG
    7. ระบบไฟฟ้ารถยนต์ ระบบปรับอากาศรถยนต์


อาชีพของสาขา

    1. ช่างซ่อมบำรุงรถยนต์
    2. ช่างประกอบชิ้นส่วนรถยนต์
    3. ธุรกิจส่วนตัว(อู่ซ่อมรถ)
    4. วิศวะยานยนต์


ผู้เรียนจะได้ศึกษาและเรียนรู้ ดังนี้

    1. ซ่อมบำรุงเครื่องยนต์เบื้องต้น
    2. ช่วงล่างของรถยนต์ โดยใช้ลิฟยกรถ
    3. ซ่อมเครื่องยนต์ ดีเซล แก๊สโซลีน
    4. ระบบส่งกำลังรถยนต์ เกียร์รถยนต์ เพลากลาง เพลาท้าย
    5. หัวฉีดอิเล็กทรอนิกส์(EFI)
    6. ระบบแก๊สรถยนต์ NGV LPG
    7. ระบบไฟฟ้ารถยนต์ ระบบปรับอากาศรถยนต์


อาชีพของสาขา

    1. ช่างซ่อมบำรุงรถยนต์
    2. ช่างประกอบชิ้นส่วนรถยนต์
    3. ธุรกิจส่วนตัว(อู่ซ่อมรถ)
    4. วิศวะยานยนต์


ผู้รับใบอนุญาตวิทยาลัย

นายธนชาติ ไชยทองพันธ์