Nature

สาขางานไฟฟ้ากำลัง

ผู้เรียนจะได้ศึกษาและเรียนรู้ ดังนี้

    1. วัดและทดสอบวงจรไฟฟ้ากระแสตรงและกระแสสลับ
    2. ทดสอบคุณสมบัติอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
    3. เขียนแบบอ่านแบบไฟฟ้า,ติดตั้งระบบไฟฟ้าในและนอกอาคาร
    4. ทดสอบคุณลักษณะเครื่องกำเนิดและมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง
    5. ซ่อมบำรุงรักษาและทดสอบเครื่องกลไฟฟ้ากระแสสลับ
    6. ควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า
    7. ติดตั้งตรวจซ่อมบำรุงรักษาเครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ
    8. ควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าด้วยอิเล็กทรอนิกส์


อาชีพของสาขา

    1. พนักงานโรงไฟฟ้า
    2. ธุรกิจส่วนตัว - ร้านซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า
    3. งานขายเครื่องใช้ไฟฟ้า
    4. วิศวะไฟฟ้า
    5. พนักงานบริษัท


ผู้รับใบอนุญาตวิทยาลัย

นายธนชาติ ไชยทองพันธ์